Pedagogische Visie

Doelstelling

De doelstelling van ons kinderdagverblijf is het aanbieden van een kwalitatief goede opvangvoorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarvan de ouders werken, studeren of om wat voor andere reden dan ook opvang voor hun kind willen hebben.

Interactietheorie

Wij hebben gekozen om te werken vanuit een interactionistische visie. Dat houdt in dat wij de interactie van het kind met zijn omgeving als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Een kind wordt door alles wat hij om zich heen ervaart uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Wij vinden dan ook dat de omgeving zodanig moet zijn ingericht dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij denken ook dat een kind zich pas kan ontwikkelen als het zich veilig en geborgen in de omgeving voelt. Daarom hebben wij in ons kinderdagverblijf getracht een warme en stimulerende omgeving te creëren waar een kind zich plezierig en op zijn gemak voelt.

Onder het begrip "omgeving" verstaan wij de volgende zaken:

 • De fysieke omgeving (het gebouw en de inrichting)
 • Het spel- en ontwikkelingsmateriaal
 • De leidsters
 • De groep

 

Bij het begrip "ontwikkeling" onderscheiden wij de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Motorische ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling

         

Normen en waarden

Wij zien het overdragen van normen en waarden als een onderdeel van onze pedagogische taak. Wij proberen de kinderen respect bij te brengen in een ruime opvatting van het woord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om rekening houden met andere kinderen en hun gevoelens, respect voor regels, beleefdheid, maar ook respect voor de omgeving en respect voor andere culturen en levensbeschouwingen.

Pedagogisch doel

Wij willen de kinderen in een warme, veilige en geborgen omgeving stimuleren, begeleiden en verzorgen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen, zich prettig voelt en weerbaar en zelfstandig wordt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het kind respect leert hebben voor zijn omgeving in alle bovengenoemde aspecten.

Uitgangspunten

Om onze pedagogische visie en doelstelling in de praktijk te kunnen brengen, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Wij zien ieder kind als een individu dat de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling in zijn eigen tempo doorloopt en passen daar onze stimulering op aan.
 • Wij vinden dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om zich op alle ontwikkelingsgebieden te ontplooien.
 • Wij vinden het belangrijk om kinderen positief te benaderen en waken voor negatieve aandacht.
 • Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk recht te doen aan de belangen van ieder kind afzonderlijk, toch zijn er soms momenten waarop het groepsbelang boven het belang van het individu gaat.
 • Wij vinden de eigen inbreng van een kind erg belangrijk en proberen daarop aan te sluiten.
 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen regelmatig buiten kunnen zijn en spelen.

Dit alles is slechts een samenvatting van ons pedagogisch beleid. Wanneer u ons gehele beleid wilt inzien, kunt u daar altijd naar vragen. U kunt dan ook lezen hoe wij de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden ondersteunen en begeleiden. Tijdens het intakegesprek kunt u ook het pedagogisch beleid en werkplan inzien.

Wij hebben ook protocollen opgesteld over hoe wij handelen m.b.t. bijzondere situaties, zoals bij een vermoeden van kindermishandeling of in geval van ontwikkelingsproblemen. Natuurlijk kunt u ook deze protocollen op het kinderdagverblijf inzien.