Ouders

Visie op samenwerking met ouders

Wij vinden dat wanneer u een deel van de zorg voor uw kind aan ons toevertrouwt, wij dan samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het kind. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met u van gedachten te wisselen over zaken die uw kind betreffen. Wij vinden het belangrijk om u alle mogelijke informatie omtrent uw kind en het kinderdagverblijf te geven.
Wanneer wij n.a.v. een bepaalde situatie rond uw kind niet exact weten hoe wij moeten handelen dan treden wij altijd in overleg met u. Bij dringende situaties bellen wij u op, om uw mening te horen. Wanneer u niet bereikbaar bent, handelen wij in eerste instantie naar eigen goeddunken. Wij vragen u dan om uw mening, zodat wij daar in de toekomst rekening mee kunnen houden.

De informatiegids

In onze informatiegids vindt u zoveel mogelijk relevante informatie over ons kinderdagverblijf. Deze gids is tevens een handig naslagwerk wanneer uw kind bij ons wordt opgevangen. De gids wordt regelmatig aangepast en bevat de spelregels van de kinderopvang. Indien u het plaatsingscontract heeft ondertekend conformeert u zich ook met de inhoud van deze gids. Daarnaast zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst en deze krijgt u uitgereikt bij de overeenkomst.

Klik hier voor het downloaden van de Informatiegids.

Het intakegesprek

Wanneer u besloten heeft uw kind aan te melden bij ons kinderdagverblijf en er plaats is voor uw kind, dan houden we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, dat u met een van onze leidsters voert, wordt uw klantenkaart ingevuld. Deze kaart bevat alle gegevens die voor een goede opvang van uw kind van belang zijn. U kunt tijdens dit gesprek uw wensen rondom de verzorging en opvoeding van uw kind kenbaar maken en we maken afspraken over de gewenningsperiode. 

Haal- en brengcontacten

Tijdens deze contacten kunnen we elkaar op de hoogte houden en brengen van zaken die belangrijk zijn bij de opvang van uw kind.

Het keerschriftje

Dit is een schriftje dat over en weer gaat van dagverblijf naar huis. Dit schriftje wordt bijgehouden totdat uw kind naar de peutergroep gaat. Hierin wordt opgeschreven wat uw kindje gedaan heeft, hoeveel het gegeten heeft, hoelang het geslapen heeft en met wie en wat het gespeeld heeft. Bijzonderheden worden natuurlijk ook gemeld. Thuis kunt u opschrijven wat uw kind heeft meegemaakt zodat beide kanten op de hoogte blijven.

De peutermap

Deze map wordt gebruikt voor de kinderen van de peutergroep. Hierin worden observatieschema's, foto's en knutsel- en tekenwerkjes bewaard. De leidsters maken er aantekeningen in en ook de ouders kunnen er notities in maken. Wanneer uw kind de peutergroep verlaat, krijgt het de map mee naar huis. Zo hebben u en uw kind een leuk aandenken aan de tijd bij ons.

Ouderavonden

Per jaar organiseren wij 2 ouderavonden. Tijdens de ouderavond met 10- minuten gesprekjes tonen wij video-opnames die wij maken van de kinderen op de groepen.

Tevens organiseren wij een algemene ouderavond met verschillende onderwerpen. Het tijdstip en het onderwerp van een ouderavond wordt altijd ruim van te voren aangekondigd d.m.v. een brief of de nieuwsbrief.

Gesprekken

Ons kinderdagverblijf kent verschillende mogelijkheden voor een gesprek tussen u en ons:

Gesprekken op verzoek

Wanneer daar aanleiding toe is, kunt u altijd een gesprek aanvragen met bijvoorbeeld onze hoofdleidster. Wij zullen op onze beurt ook een afspraak met u maken voor een gesprek, wanneer een bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft.

10 minuten gesprek

Wij zullen ook jaarlijks een 10- minuten gesprekje met u voeren. Hier gaat nauwkeurige observatie van uw kind aan vooraf en we proberen u dan een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw kind zich bij ons ontwikkeld.

Eindgesprek

Rond het laatste bezoek van uw kind aan het kinderdagverblijf vindt er met u een zogenaamd eindgesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats op het kinderdagverblijf. Het wordt gevoerd met een vaste leidster van de groep die uw kind het laatst bezocht heeft. In het gesprek komen de wederzijdse bevindingen van u en ons aan de orde. Tevens krijgt u de schriftjes en/of de peutermap en andere persoonlijke eigendommen mee. Zo hopen we ons contact op een goede manier af te sluiten.

Nieuwsbrief

Circa 6 maal per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit. De "Coenderscourant".  Hierin worden alle bijzonderheden van de afgelopen tijd vermeld, evenals informatie over verjaardagen, personeel, activiteiten, etc.  

Tevredenheidonderzoek

Om een goed inzicht in uw mening omtrent de kinderopvang te krijgen, voeren wij een maal per jaar een tevredenheidonderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit vragen die betrekking hebben op de opvang in al haar facetten. Wij stellen het erg op prijs wanneer u dit onderzoek voor ons invult. Wanneer dat nodig mocht zijn, kunnen de uitkomsten van het onderzoek voor ons aanleiding zijn om bepaalde zaken anders te gaan doen.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Hieronder kunnen jullie het geschilartikel lezen, welke ook opgenomen is in ons beleid.

Wij hebben een interne klachtenprocedure opgesteld. Klik hier om dit beleid te kunnen downlowden.