1  Mentorschap
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.
In de dagopvang is de mentor verplicht is periodiek de ontwikkeling en welbevinden van het kind met de ouders te bespreken.
Een mentor aanwijzen
Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is.
Tevens krijgt ieder een kind een co-mentor toegewezen. Deze zal het mentorschap overnemen bij wisseling van de groep. Wij steven er daarbij naar om kinderen uit één gezin onder te brengen bij dezelfde mentor. Op deze manier hebben ouders één vast aanspreekpunt.
De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders).
Individuele behoeftes van het kind
Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.
 
 
Hoe worden ouders geïnformeerd m.b.t. Mentorschap
Ouders worden geïnformeerd wie de mentor en co-mentor is van hun kind:
  • Door middel van het intakegesprek dat wordt gehouden wanneer een kind gaat starten op het kinderdagverblijf en wordt vermeld op het intakeformulier 
  • Door middel van het overgangsgesprek/overgangsformulier. Bij wisseling van baby naar peutergroep zal er een overdracht plaatsvinden naar de co-mentor.